CLANEK

 

Iniciativa za kulturu Moravskoslezského kraje reaguje

Zástupcům v podstatě všech odvětví z oblasti kultury se silně nelíbí nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje z pátku 17.7.2020, kterým ředitelka KHS z minuty na minutu zrušila právě probíhající kulturní akce a vážně ohrozila akce, které se připravují. Nerozporují přitom nutnost přijímat bezpečnostní opatření proti šíření nemoci Covid-19, protestují ale proti nezodpovědnému a nezdůvodněnému způsobu komunikace a načasování zmíněného nařízení KHS.

 

Co se stalo: 

Nařízením je existenčně ohrožen kulturní průmysl, který po celé republice zaměstnává na 130.000 lidí a je na něm závislá velká spousta návazných oborů, které často nejsou na první pohled vidět. Své podstatné příjmy nemají dopravci, hotely a další ubytovací zařízení, stánkaři a spousta dalších profesí a zaměstnanců. Jen ekonomický efekt dvou největších festivalů pro občany Moravskoslezského kraje se každý rok blíží jedné miliardě korun.

- Velkou tragédií je i dlouhodobost tohoto problému, protože organizátoři napříč celou Českou republikou ruší své další akce dlouho dopředu, a to jen na základě pátečního šokujícího nařízení, které způsobem svého vyhlášení zapříčinilo obrovskou nejistotu v plánování v celém tomto důležitém hospodářském odvětví. Opatření se odráží i v nedůvěře občanů, která se projevuje ve snižujících se předprodejích vstupenek.
 
- Nezodpovědné omezení kulturního průmyslu tak ohrožuje obrovské množství zaměstnanců a pracovníků i jejich rodin, působí jim často existenční potíže a snižuje jejich koupěschopnost. V konečném důsledku má vliv i na státní rozpočet v podobě nižších odvedených daní a zvýšených státních výdajů na podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky.

Iniciativa
 
Požadavky iniciativy:
 
Zástupci kulturního průmyslu z Moravskoslezského kraje považují Nařízení Krajské hygienické stanice MSK z pátku 17.7.2020 za velice nebezpečný precedens do budoucna, kdy se již nesmí stát, aby jeden člověk mohl nepředvídatelně a bez řádného odůvodnění zastavit celé odvětví, které se navíc vzpamatovává z obecné krize způsobené nemocí Covid-19. To vše navíc bez jakékoliv odpovědnosti.
 
Z tohoto důvodu je nutné požadovat splnění následujících bodů:

- Jasně nastavit pravidla a parametry, za jakých bude možné přijmout podobná velmi omezující nařízení a opatření. V případě, že se např. ukazatele počtu nakažených budou blížit stanovenému limitu, budou podle toho v dostatečném předstihu jednat i pořadatelé akcí a minimalizují tak škody.

Iniciativa
 
- Nařízení podobného charakteru není možné přijímat s okamžitou platností, ale minimálně s dvoudenním odkladem. Moravskoslezský kraj se prostě nenachází ve válečném stavu, aby bylo nutné reagovat takto rychle.
 
- Krajská hygienická stanice (případně i další orgány veřejné správy, které mohou přijímat podobná opatření s velkým zásahem do veřejného života) musí svá opatření jasně odůvodnit a podpořit je podloženými fakty (a to samozřejmě s dostatečným předstihem). Jedině tak nedojde k absolutní ztrátě důvěry v systém.
 
- Přijatá opatření nesmějí jednoduše postrádat zdravý rozum a musí reflektovat situaci v dané postižené oblasti komplexně.

Iniciativa
 
- Kulturní průmysl chce mít svého zástupce v rozhodovacích orgánech, které jsou pro případy řešení podobných krizí zřizovány ať již Moravskoslezským krajem nebo i samotnou Krajskou hygienickou stanicí. Jedině tak se jednotliví aktéři dozvědí o chystaných rozhodnutích včas.
 
- Krajská hygienická stanice musí své partnery včas informovat – jedná se zejména o zástupce Moravskoslezského kraje a zástupce zasažených měst a obcí. Pomocí splnění předchozího bodu budou informováni i zástupci kulturního průmyslu (přičemž stejným způsobem mohou být informováni i zástupci z jiných dotčených odvětví).

Iniciativa
 
- Při zavádění takto rozsáhlých restriktivních opatření musí existovat jasně dané osoby, které za ně ponesou odpovědnost.
 
- Kulturní průmysl požaduje po státu finanční kompenzaci za nezodpovědný způsob zavedení nařízení č.15/2020 Krajské hygienické stanice pro Moravskoslezský kraj. Vyčíslení konkrétních, průkazných a jasně odůvodněných finančních ztrát jsou zástupci kulturních subjektů připraveni předložit.
 
Zástupci kulturního průmyslu podají žalobu směřující ke zrušení části nařízení č.15/2020 Krajské hygienické stanice pro Moravskoslezský kraj poškozující kulturní průmysl. Cílem žaloby není rozporovat odborný obsah zmíněného nařízení, ale procesní způsob, jakým bylo vyhlášeno.
 
 
foto: Jiří Staněk
 
 
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016